Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny to jeden z rodzajów umowy o pracę. Regulują ją, podobnie jak inne umowy o pracę, przepisy kodeksu pracy. Zawiera się ją jednorazowo, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Najważniejszym celem zawarcia takiego kontraktu jest sprawdzenie obu stron – pracodawca może poznać pracownika, ocenić jego umiejętności i zaangażowanie, pracownik natomiast ma możliwość zorientować się, czy odpowiada mu atmosfera, tryb wykonywania pracy i zakres obowiązków. Umowa o pracę na okres próbny ma wiele cech wspólnych z umową o pracę.

Umowa o pracę na okres próbny – najważniejsze elementy

okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny, tak jak umowa o pracę, musi być zawarta w formie pisemnej. Strony mogą jednak ustalić warunki umowy ustnie, zaś pracodawca , zobowiązany jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika dostarczyć mu spisaną i podpisaną umowę, zawierającą zapisy o rodzaju umowy, stronach i warunkach pracy. Ze względu jednak na tymczasowość nawiązywanego stosunku pracy, nie musi ona posiadać tak rozbudowanej struktury, jak umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony.

Do najważniejszych elementów umowy o pracę na czas próbny należą:

  • dane stron zawierających umowę,

  • określenie rodzaju umowy,

  • datę zawarcia umowy,

  • wskazanie stanowiska lub zakresu obowiązków,

  • miejsce wykonywania pracy,

  • wysokość pensji,

  • wymiar czasu pracy,

  • wskazanie daty rozpoczęcia pracy.

Zobacz też:

rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

karta ewidencji czasu pracy

Strony umowy o pracę na okres próbny

Stronami umowy pracy na okres próbny są pracodawca i pracownik. Możemy ich zdefiniować podobnie jak w przypadku umowy o pracę – pracownik wykonuje na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy określony w umowie rodzaj pracy w wyznaczonym miejscu i wymiarze czasu, natomiast pracodawca zapewnia mu warunki do wykonywania wynikających z umowy obowiązków i wypłaca mu wynagrodzenie.

cały artykuł znajdziesz na : okres próbny.